ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์


คำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์
เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

ที่ตั้ง
   
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 15 องศา 20 ลิปดา ถึง 17 องศา 10 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 100 องศา 40 ลิปดา ถึง 101 องศา 45 ลิปดาตะวันออก ส่วนกว้างที่สุดของจังหวัดจากด้านตะวันออกถึงด้านตะวันตก กว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดจากด้านเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 12,668.416 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,917,760 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และ 21 รวม 346 กิโลเมตร
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
สัญลักษณ์:
- ตราประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยเพชรกับภูเขาและไร่ยาสูบ อยู่ในรูปวงกลมมี ลายกนกไทยล้อม โดยรอบ เพชรเจียรนัยเป็นรูปหัวแหวน รูปคล้ายสามเหลี่ยมหัวกลับลงดินลอยอยู่บนท้องฟ้า เหนือภูเขา พื้นดินเป็น ไร่ยาสูบ และมีอักษรเขียนว่า “จังหวัดเพชรบูรณ์"
ความหมาย:
- ความหมายเกี่ยวกับเพชร มีความหมาย 2 ประการ
- ประการที่ 1 เนื่องจากจังหวัดชื่อเพชรบูรณ์ ซึ่งแปลว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเพชร และมีผู้เคย ขุดพบหินที่มีความแข็ง มากกว่าหินธรรมดา มีประกายแวววาวสุกใส เหมือนเพชรขุดได้ในเขตบ้านทุ่งสมอ นายาว อำเภอหล่มสัก หินที่ขุดได้นี้ เรียกกันว่า “เขี้ยวหนุมาณ” ซึ่งถือว่าเป็นหิน ตระกูลเดียวกันกับเพชร แต่มีความแข็งน้อยกว่าเพชร มีผู้เชื่อว่าเขี้ยวหนุมาณนี้ ถ้าทิ้งไว้ตามสภาพเดิมนานต่อไปอีกประมาณ 1,000 ปี จะกลาย เป็นเพชรจริง ๆ ได้และนอกจากนี้ยังมีผู้เชื่อว่า ภูเขาชื่อ “ผาซ่อนแก้ว” ในเขตอำเภอหล่มสักมีเพชร จึงตั้งชื่อว่า “ผาซ่อนแก้ว”
 
- ประการที่ 2 เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีค่าอุดมสมบูรณ์ เช่น ไม้สักในดินมีแร่ธาตุที่มีค่า ตนประมาค่ามิได้ ซึ่งนับว่ามีค่าสูง เช่นเดียวกันกับค่าของเพชรทีเดียวและปรากฏกว่าในเขตตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก เดิมชาวบ้านเรียกว่า “บ้านน้ำบ่อคำ” ซึ่งมี ประวัติว่าเคยเป็นที่ตั้งโรงหล่อ แร่ทองคำของฝรั่งชาวยุโรป ไม่ทราบสัญชาติ มีซากวัตถุก่อสร้างปรากฏร่องรอยเหลืออยู่ความหมายเกี่ยวกับภูเขา เนื่องจากด้วยพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีภูเขามากมายสลับซับซ้อนเป็นทิวเขาเทือกใหญ่เรียกว่า “เทือกเขาเพชรบูรณ์” ความหมายเกี่ยวกับไร่ยาสูบ 
- ประการที่ 2 เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีค่าอุดมสมบูรณ์ เช่น ไม้สักในดินมีแร่ธาตุที่มีค่า ตนประมาค่ามิได้ ซึ่งนับว่ามีค่าสูง เช่นเดียวกันกับค่าของเพชรทีเดียวและปรากฏกว่าในเขตตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก เดิมชาวบ้านเรียกว่า “บ้านน้ำบ่อคำ” ซึ่งมี ประวัติว่าเคยเป็นที่ตั้งโรงหล่อ แร่ทองคำของฝรั่งชาวยุโรป ไม่ทราบสัญชาติ มีซากวัตถุก่อสร้างปรากฏร่องรอยเหลืออยู่ความหมายเกี่ยวกับภูเขา เนื่องจากด้วยพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีภูเขามากมายสลับซับซ้อนเป็นทิวเขาเทือกใหญ่เรียกว่า “เทือกเขาเพชรบูรณ์”ความหมายเกี่ยวกับไร่ยาสูบ
 
ภูมิศาสตร์
    
จังหวัดเพชรบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี ภูมิประเทศมีทัศนียภาพสวยงามไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาค้อ หรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถาน
ยอดเยี่ยมรวมไปถึงอาหารขึ้นชื่ออย่างไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่าและผลไม้ยอดนิยมของจังหวัด คือ มะขามหวานเมืองเพชร และลูกเสาวรส


ที่ตั้ง

   
จั
งหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 15 องศา 20 ลิปดา ถึง 17 องศา 10 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 100 องศา 40 ลิปดา ถึง 101 องศา 45 ลิปดาตะวันออก ส่วนกว้างที่สุดของจังหวัดจากด้านตะวันออกถึงด้านตะวันตก กว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดจากด้านเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 12,668.416 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,917,760 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และ 21 รวม 346 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดเลย
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค
เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 125 แห่ง
ชมรมถ่ายภาพ มุกดาหาร
การปกครอง
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 11 อำเภอคือ
1.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
2.อำเภอหล่มสัก
3.อำเภอหล่มเก่า
4.อำเภอชนแดน
5.อำเภอหนองไผ่
6.อำเภอบึงสามพัน
7.อำเภอวิเชียรบุรี
8.อำเภอศรีเทพ
9.อำเภอน้ำหนาว
10.อำเภอเขาค้อ
11.อำเภอวังโป่ง
และราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก และเทศบาลเมืองหล่มเก่า
     อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
อำเภอหล่มสัก
อำเภอหล่มเก่า
อำเภอชนแดน
อำเภอหนองไผ่
       อำเภอบึงสามพัน
อำเภอวิเชียรบุรี
อำเภอศรีเทพ
อำเภอน้ำหนาว
อำเภอเขาค้อ
            อำเภอวังโป่ง
 
1  2  
ชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์

View My Stats